ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η FSYSTEL είναι εταιρεία παροχής τεχνολογικά εξελιγμένων και λειτουργικά ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών ICT. Η εταιρεία απευθύνεται σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους οργανισμούς. H FSYSTEL προσφέρει υπηρεσίες κτιριακών υποδομών, λύσεις ενεργειακής απόδοσης, φυσικής ασφάλειας και δομημένης καλωδίωσης!
Η FSYSTEL προέρχεται από την συνεργασία της F-Sys και την συνεισφορά του κλάδου υποδομών της ComSys SA, εταιρειών  με μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στην υλοποίηση και υποστήριξη σύνθετων έργων στις ICT υποδομές.

Αποστολή

Η παράδοση έργων κι η παροχή υπηρεσιών που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών, συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθεσίες και τις κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους συμφωνημένους στόχους ποιότητας, με γνώμονα την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων που πηγάζουν από τη λειτουργία των κτιρίων και των υποδομών.

ΛΥΣΕΙΣ

Ι. Ευρυζωνικά, μητροπολιτικά και FTT-X (Fiber To The Home) δίκτυα

 • Μελέτη, χαρτογράφηση και σχεδιασμός δικτύου
 • Αδειοδοτήσεις
 • Εργασίες υποδομής, όπως εκσκαφή και τοποθέτηση σωληνώσεων και φρεατίων
  Για την εκσκαφή ορύγματος μικρού πλάτους – mini-trench και micro-trench – χρησιμοποιούνται μηχανήματα που επιτρέπουν την πραγματοποίηση των χωματουργικών εργασιών χωρίς όχληση της κυκλοφορίας
 • Εγκατάσταση οπτικών ινών με τη μέθοδο εμφύσησης (blown fiber)
 • Τερματισμός, μετρήσεις, πιστοποίηση δικτύου
 • Εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού
 • Διαχείριση και τεκμηρίωση του έργου

II. Data Centers και Τηλεπικοινωνιακοί Κόμβοι

 • Καμπίνες συστημάτων ΙΤ
  • Ικριώματα
 • Ειδικά Συστήματα κλιματισμού
 • Ψύξη ΙΤ
 • Σύστηματα Ψύξης με Εναλλάκτες Νερού/ Αέρος το οποίο βαθμολογείται για πιστοποίηση σύμφωνα με τα ενεργειακά πρότυπα.
 • Έλεγχος περιβαλλοντικής προστασίας ΙΤ
  • Συναγερμοί πολλαπλού ελέγχου
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
 • Συστήματα πυρανίχνευσης
 • Συστήματα παροχής ισχύος
 • Συστήματα αδιάλειπτης τάσης
 • Συστήματα αυτοματισμού κι ελέγχου
 • Διαμορφώσεις χώρων

ΙΙΙ. Συστήματα δομημένης καλωδίωσης

 • Εφαρμογή ειδικών συστημάτων διαχείρισης καλωδιακών δικτύων
 • Συστήματα δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 5e και 76 για την υποστήριξη εφαρμογών Gigabit Ethernet
 • Συστήματα δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6a και 7 για την υποστήριξη 10 Gigabit Ethernet
 • Συστήματα Zone Cabling και Fiber-to-the-desk

ΙV. Υποδομές ασυρμάτων δικτύων

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση Wi-Fi

V. Συστήματα υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων

 • Συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Συστήματα προστασίας
  • Πυρανίχνευση
  • Πυρόσβεση
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Συστήματα ασφαλείας
  • CCTV
  • Συναγερμοί
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
 • Συστήματα εικόνας – ήχου
 • Συστήματα διανομής R/ΤV
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Διαμορφώσεις κέντρων ελέγχου
 • Συστήματα τροφοδοσίας
  • UPS
  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
  • Μονάδες διανομής τροφοδοσίας με έλεγχο μέσω IP

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ι. Σχεδιασμός και μελέτη τηλεπικοινωνιακών λύσεων, σύμφωνα με εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα

 • Καταγραφή κι αξιολόγηση απαιτήσεων
 • Εύρεση βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης
 • Δημιουργία και παράδοση φακέλου μελέτης στον ενδιαφερόμενο
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα υλοποίησης

ΙΙ. Διαχείριση κι επίβλεψη έργων

 • Σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση κι έλεγχο τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων δομημένης καλωδίωσης
 • Κατασκευή κέντρων δεδομένων
 • Σύνταξη, έλεγχος & παρακολούθηση συμβάσεων
 • Παρακολούθηση και πιστοποίηση εφαρμογής διεθνών τηλεπικοινωνιακών προτύπων στο στάδιο της εγκατάστασης
 • Επιλογή υλικών και προμηθευτών με βάση διεθνή πρότυπα (UL, ISO 9000).
 • Παράδοσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών ‘με το κλειδί στο χέρι’

IV. Υπηρεσίες τεκμηρίωσης κι εγγύησης

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων δομημένης καλωδίωσης, παρέχεται 20ετής εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή εξοπλισμού στον τελικό πελάτη-χρήστη

ΙΙΙ. Υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

 • Επιλογή και προετοιμασία χώρου εγκατάστασης
 • Προστασία από υπερεντάσεις
 • Δημιουργία ασφαλών συνθηκών λειτουργίας
 • Υλοποίηση ιδανικών συνθηκών εξαερισμού
 • Στήριξη συσκευών
 • Προετοιμασία παροχών ρεύματος και γραμμών επικοινωνίας
 • Γειώσεις εξοπλισμού
 • Αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών

V. Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης

 • Κέντρα λειτουργιών δικτύου
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Επανορθωτική επέμβαση πεδίου
 • Σύστημα διαχείρισης ανταλλακτικών
 • Σχεδιασμός δράσεων αδιάλειπτης λειτουργίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η FSYSTEL έχει αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες με ηγετικές εταιρείες προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συνδυάζοντας τα κατάλληλα προϊόντα δικτύου, μεταφοράς δεδομένων κι ασφάλειας χώρων.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

INTRAKAT - Τελικός Αποδέκτης AGGEMAR

ΒΥΤΕ - Τελικός Αποδέκτης ΕΚΔΔΑ

TECHNOMARE

CYPRUS SEA LINES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FSYSTEL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισίας 227, 145 61, Κηφισιά

Τηλ.:     210 9210605

Φαξ:     210 9210931

Email:    fsystel@fsystel.gr

Αποστολήclear