top of page
Home

Always On

Ολοκληρωμένες λύσεις βελτιστοποίησης των υποδομών ICT

Η FSYSTEL δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογικά εξελιγμένων και λειτουργικά ολοκληρωμένων λύσεων και υποδομών ICT. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση λύσεων για  data centers, συστήματα δομημένης καλωδίωσης, διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος, πυροπροστασίας, φωτισμού και διαχείρισης κτιρίων.

 

Η μεγάλη εμπειρία μας σε συνδυασμό με την πετυχημένη παράδοση πολλών και σύνθετων έργων επιβεβαιώνει την ικανότητα μας να παρέχουμε συμβατές και επεκτάσιμες λύσεις για υποδομές ICT, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, προκειμένου να καλύψουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

 

Η συνεργασία μας με τους σημαντικότερους προμηθευτές μας δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων που είναι ενσωματωμένες στο προυπάρχον περιβάλλον πληροφορικής για έργα με μεγάλη διασπορά.

 

Προσφέρουμε το πλεονέκτημα ανάληψης σύνθετων έργων από ένα σημείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης (one-stop-shop) συνδυάζοντας τεχνογνωσία, εξειδικευμένη ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών, και ικανότητα ολοκλήρωσης σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.

ABOUT US

Solutions

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

data center.png
Data Centers and Computer Rooms
hiclipart.com (2).png
Structured Cabling
fire detection23.png
Fire Detection

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

hiclipart_edited.png
Power Systems
download_edited.jpg
Building Management Systems
Lighting Solutions
SOLUTIONS

Λύσεις

data center.png
Data Centers 

Παρέχουμε λύσεις για υποδομές πλη-ροφορικής, όπως data centers, computer rooms, server rooms, και καμπίνες δικτύου. Βοηθάμε στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διατήρηση των ICT εγκαταστάσεων σας, εξασφα-λίζοντας την αδιάλειπτη ηλεκτροδότη-ση, προστασία από φωτιά και τη διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης.

Οι τεχνικοί μας σύμβουλοί διενεργούν ελέγχους στις υποδομές του data center και της πληροφορικής με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης κρίσιμων εφαρμογών όπως τροφο-δοσία ρεύματος, καλωδίωση, φυσική ασφάλεια και IP παρακολούθηση.

hiclipart_edited.png
Ισχύς

Παρέχουμε μια πλήρη γκάμα προϊόντων εξοπλισμού κατανομής ισχύος για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στις υποδομές πληροφορι-κής της εταιρείας σας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή σας συνέχεια ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και προστατεύουμε τον εξοπλισμό σας από πιθανούς κινδύνους. Οι λύσεις αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, εφεδρικής τροφοδοσίας και λύσεων διανομής ενέργειας που σας παρέχουμε σας καλύπτουν από διακο-

πές ρεύματος, υπερτάσεις, αστραπές και συναφείς απειλές.

hiclipart.com (2).png
Δομημένη Καλωδίωση

Τα έργα δομημένης καλωδίωσης που προσφέρουμε βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στην πιστο-ποίηση των συστημάτων καλωδίωσης για τη μεταφορά δεδομένων, φωνής, και βίντεο μέσω δικτύου.

Ειδικευόμαστε στην παροχή μιας πλήρους σειράς λύσεων δομημένης καλωδίωσης σχεδιασμένης για την γρήγορη και εύκολη δρομολόγηση δεδομένων σε οριζόντια και κάθετη διάταξη.

download_edited.jpg
Διαχείριση Κτιρίων

Στην FSYSTEL, παρέχουμε λύσεις λειτουργικής και ενεργειακής διαχεί-ρισης κτιρίων για υπάρχουσες και για νέες εγκαταστάσεις τόσο για εμπορικά καταστήματα, όσο και για χώρους γραφείων και βιομηχανίες. 

Οι λύσεις μας συμβάλουν στην παρα-κολούθηση και τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων κτιρίων και αφορούν συστήματα φωτισμού, θέρμανσης εξα-ερισμού και ψύξης (HVAC), καθώς επίσης τον έλεγχο συστημάτων πρόσ-βασης, συναγερμού φωτιάς αλλά και συστημάτων ασφαλείας και παρακο-λούθησης χώρων (CCTV).

fire detection23.png
Πυροπροστασία

Προσφέρουμε λύσεις πυροπροστασίας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εμπορικούς χώρους γραφείων που περιλαμβάνουν συστήματα πυρανίχνευ-σης, εξαερισμού καπνού, ψεκαστή-ρων και παντός τύπου εξοπλισμού για την προστασία απειλών που σχετί-ζονται με πυρκαγιά. Αναλαμβάνουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών από το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση έως την συντήρηση και την επισκευή. 

Εφαρμόζουμε τις λύσεις μας λαμβά-νοντας υπόψη στοιχεία αρχιτεκτονικής, δομικής μηχανικής, αλλά και μηχα-νολογικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα σύμφωνα πάντα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας.

Φωτισμoί Κτιρίων

Ειδικευόμαστε στην παροχή έξυπνων συστημάτων φωτισμού, και συμβου-λευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμού και εγκατάστασης καινοτόμων προϊόντων φωτισμού LED.

Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνο-λογία για να παρέχουμε αποτελεσμα-τικές και φιλικές προς το περιβάλλον προτάσεις φωτισμού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του δημό-σιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοί-κησης.

OUR PARTNERS

Συνεργασίες

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 45000 3000.png
Η FSYSTEL είναι πιστοποιημένος συνεργάτης ΚΝΧ.
KNX Partner1.png
ISO CERTIFICATIONS

Αντιπροσωπευτικά Έργα

Data Centers
 • Κατασκευαστικές εργασίες (Ψευδοπατώματα, γυψοσανίδες, ψευδοροφές)

 • Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης (Δίκτυα Οπτικών Ινών, Δίκτυα Χαλκού)

 • Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS, Ανορθωτές, Η/Ζ)

 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης

 • Ικριώματα Racks για χρήση servers και εξοπλισμού και σχετικό εξοπλισμό (KVM, PDU’s)

 • Συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης

Δομημένη Καλωδίωση
 • Συστήματα δομημένης καλωδίωσης 
  (UTP, FTP, SFTP, SSTP cables, class 5e, 6, 6a, 7, 8)

 • Καλωδίωση Κορμού (Οπτικές Ίνες, καλώδια χαλκού πολλαπλών ζευγών)

 • Εγκατάσταση κεντρικών και τοπικών διανομέων (ράφια, patch πάνελ, πάνελ Οπτικών Ινών)

 • Φυσική διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων

 • Πιστοποιήσεις, κατόψεις, rack elevation, εξοπλισμός και παραδοτέα εγγύησης συστήματος

Πυροπροστασία
 • Πάνελ συναγερμού πυρκαγιάς

 • Περιφερειακές συσκευές

 • Ανιχνευτές φωτιάς, καπνού, θερμοκρασίας και εκρηκτικών αερίων

 • Εξαερισμός καπνού

 • Συστήμα πυρόσβεσης

 • Σύστημα υγρού και ξηρού ψεκασμού

 • Φωνητικός συναγερμός εκκένωσης (μεγαφωνικές εγκαταστάσεις)

 • Φωτισμός ασφαλείας και εξόδου κινδύνου

Ηλεκτρική Ισχύς
 • On-line συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS

 • Rack-mounted UPS

 • Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (PDU)

 • Διακόπτης αυτόματης μεταγωγής (ATS)

 • Electric Boards

 • Γεννήτριες (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη)

 • Απομακρυσμένες λύσεις διαχείρισης

Διαχείριση Κτιρίων
 • Έλεγχος φωτισμού

 • Έλεγχος ηλεκτρικής ισχύος

 • Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός (HVAC)

 • IPTV τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV)

 • Πάνελ συναγερμού

 • Έλεγχος πρόσβασης

 • Οθόνες συναγερμών

 • Αυτοματισμοί ασφαλείας

 • H/M αυτοματισμοί KNX

Φωτισμοί Κτιρίων
 • Φωτισμοί LED

 • Διακόπτες φωτός, αισθητήρες

 • Συστήματα διαχείρισης φωτισμού

 • Επισκευή και συντήρηση φωτισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

 • Φωτισμός ασφαλείας